Jogi, és adatvédelmi nyilatkozat

A www.karcher-store-union.hu,oldala megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag a Union Bt. előzetes írásbeli engedélyével történhet.

A www.karcher-store- union.hu, oldalt mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. A Union Bt. az oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal.

A megrendelések vállalt határidőn belül történő teljesítéséért mindent megteszünk, de esetleges késések, illetve a teljesítés elmaradása esetén cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik.

A portál üzemeltetője az oldalak használata során a felhasználóktól kapott adatok kezelésénél betartja a vonatkozó törvények és rendelkezések előírásait: az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; a 1998. évi VI. törvény az egyének személyes adatainak védelméről gépi feldolgozás során; a 2001. évi XL. törvény a hírközlésről; valamint az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről.

A portál üzemeltetője jogot formál, hogy a portál oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is.

A felhasználó tudomásul veszi jelent tájékoztatást, az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetőleg visszavonhatja. Kérheti személyes adatainak törlését, helyesbítését, az adatkezelésről felvilágosítást kérhet.

Az Union Bt. szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben az Union Bt.-t semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes adatok védelme a Union Bt.-nél
Számunkra az Ön bizalmának megőrzése a legfontosabb személyes adatainak kezelése során.
Az Adatvédelmi szabályzat célja a Union Bt.(Kärcher Store Union). által vezetett nyilvántartások és rögzített adatok kezelésének biztosítása, az adatkezelés, adatvédelem jogi előírásainak, az adatbiztonság követelményeinek érvényesítése, a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása.
A Szabályzat hatálya kiterjed a Union Bt.(Kärcher Store Union). valamennyi szervezeti egységére, a szervezeti egységeknél folytatott személyes adatot tartalmazó adatkezelésre. A Szabályzat hatálya kiterjed a Bt. valamennyi dolgozójára, vásárlójára, és más a Bt. feladatainak megvalósításában részt vevő alkalmazottjára, függetlenül attól, hogy tevékenységüket milyen jogviszony keretében fejtik ki.
 

Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről
Hivatkozással a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

 1. A személyes adat kezelésének jogalapja kizárólag a vonatkozó törvény kötelező előírása vagy az ügyfél előzetes és tájékozott hozzájárulása lehet. Ez utóbbi esetben az Ügyfél Vállalkozó részére adott, adatkezeléssel, -tárolással és -feldolgozással kapcsolatos valamennyi hozzájárulása az erre vonatkozó akarat elhatározásának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel - az adott szolgáltatás igénylésével vagy a szerződés aláírásával - félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
 2. A Vállalkozó az Ügyfél által az adott szolgáltatás igénylésekor, a szerződés hatálya alatt írásban, szóban vagy bármely más módon szolgáltatott, illetve egyéb úton a Vállalkozó birtokába került valamennyi személyes adatát, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli, tárolja és feldolgozza, a vonatkozó elévülési vagy egyéb kötelező jogszabályi előírás által meghatározott időtartamon belül, a szerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése érdekében a Vállalkozó az Ügyfelet az általa nyújtott szolgáltatásokról közvetlenül tájékoztassa (kivéve, ha az Ügyfél ez utóbbi ellen kifejezetten tiltakozott).
 3. A Vállalkozó az Ügyfél szerződéssel kapcsolatosan létrejött/kezelt adatait az adatvédelmi jogszabályok betartásával feldolgozza, munkafolyamatai során kezeli.
 4. Vállalkozó a jogszabályok alapján jogosult (kötelezett lehet) az üzleti titok sérelmét nem jelentő egyes adatszolgáltatásoknak eleget tenni.
 5. Az Ügyfél köteles a szerződésből fennálló tartozás teljes megfizetéséig a Vállalkozó számára a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni (vezetéknév, keresztnév, cégnév, születési hely, idő, lakcím, e-mail cím, jelszó).
 6. A Vállalkozó az Ügyfél arcképes személyazonosító okmányáról, valamint az Ügyfél által a Vállalkozóhoz benyújtott bármely egyéb dokumentumról az ügyfél azonosítás során vagy a szerződés hatálya alatt az Ügyfél előzetes hozzájárulása mellett fénymásolatot készíthet, a személyi adatok egyezőségének ellenőrzése céljából, a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tárolja, kezelje és felhasználja.
 7. Ha a szolgáltatás igénylését követően szerződéskötésre nem kerül sor, az Ügyfél a személyes adatait tartalmazó bármely dokumentációt a szerződéskötés meghiúsulásától számított nyolc napon belül visszakövetelheti, mely kérése alapján a Vállalkozó az ilyen dokumentációt visszaszolgáltatja. A személyes adatokat tartalmazó dokumentáció visszakövetelésére nyitva álló határidő eltelte után a Vállalkozó az ilyen adatokat tartalmazó dokumentációt megsemmisíti.

 

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás
Hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §-ban meghatározott kötelezettségre, a Union Bt. az alábbiak szerinti adatszolgáltatást teszi közzé:

 1. A vállalkozó cégneve: Union Bt. (Kärcher Store UNION)
 2. A vállalkozó székhelye: 6400 Kiskunhalas Batthyány u. 47.
 3. A vállalkozó elérhetőségére vonatkozó adatok: 
  Levélcím: 6400 Kiskunhalas Batthyány u. 47.
  Telefonszám: 06 30 591-01-74
  Weboldal: www.karcher-store-union.hu,
 4. Cégjegyzékszám: 03-06-100647
 5. Adószám: 20443597-2-03
 6. Bankszámlaszám: K&H 10402456-25620753-00000000
 7. Működési engedély az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás ellenértékhez kötését és ellenértékét, valamint az ellenérték teljesítésének módját az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek tartalmazzák.
 8. Fogyasztóvédelem: Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi felügyelőség 6000 Kecskemét Klapka u. 34.
 9. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, elérhetőség: Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi felügyelőség 6000 Kecskemét Klapka u. 34.
 10. Fogyasztóvédelmi Békéltető Testület, elérhetőség: Bács-Kiskun megyei Békéltető Testület 6000 Kecskemét Árpád krt. 4.